Znajdź najlepszy sposób na zakup tokenów.

Istnieje kilka możliwości inwestowania w token projektu na platformie Tecra Space. W tym artykule przyjrzymy się szczegółowo wszystkim opcjom i wyjaśnimy, jak kupować je w najprostszy i najbardziej opłacalny dla użytkowników sposób.

Platforma Tecra Space została stworzona jako nowe rozwiązanie w niszy crowdfundingu, ma na celu zapewnienie inwestorom i projektom ulepszoną ścieżkę finansowania.

Inwestowanie we wszystkie aktywne projekty odbywa się poprzez zakup tokenów, które są tworzone na blockchainie Tecra 2.0. Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące zakupu tokenów w każdym z przypadków.

Po zarejestrowaniu się na naszej platformie otrzymasz dostęp do konta podstawowego. Umożliwia ono zakup tokenów projektu przy użyciu FIAT (przelew bankowy, karta kredytowa, Google Pay) lub przy użyciu kryptowalut ($TECRA, $USDT).

Zakup za pomocą FIAT
Po zalogowaniu na platformie w zakładce PROJECTS (PROJEKTY) znajduje się przycisk umożliwiający sprawdzenie aktywnych projektów. Kliknij SEE THE ACTIVE PROJECTS (ZOBACZ AKTYWNE ZBIÓRKI) i sprawdź wszystkie kampanie fundraisingowe, które są obecnie aktywne na platformie.

Po wybraniu projektu kliknij w przycisk INVEST IN PROJECT (ZAINWESTUJ W PROJEKT), znajdujący się pod nazwą startupu. Przekieruje cię on do strony zawierającej krótki opis każdego ze startupów. Aby zainwestować w wybrany projekt kliknij BUY TOKEN (KUP TOKEN).

LUB

W zakładce INVESTMENTS (INWESTYCJE) wybierz kampanię crowdfundingową, w którą chcesz zainwestować i kliknij BUY TOKEN (KUP TOKEN).

Do wyboru masz następujące opcje inwestowania: dolary amerykańskie (USD), euro (EUR), polskie złote (PLN), TecraCoin ($TECRA) i Tether ($USDT).

Po wybraniu waluty płatności, liczby tokenów i kliknięciu BUY (KUP), zostaniesz przekierowany na stronę potwierdzenia. Tutaj możesz anulować transakcję, naciskając przycisk CANCEL (ANULUJ) lub kontynuować, przez wybranie NEXT STEP (NASTĘPNY KROK), a także zmienić liczbę tokenów, które chcesz kupić. Na następnej stronie wyświetlone zostaną dwie metody płatności — przelewem lub kartą bankową.

Zakup za pomocą przelewu bankowego
Po wybraniu przelewu bankowego pojawi się okno umożliwiające wstępne zamówienie wybranej ilości tokenów. Na tej stronie znajdziesz wszystkie dane niezbędne do wykonania przelewu bankowego:

  • Company name (Nazwa firmy)
  • Address (Adres)
  • BIK/SWIFT
  • Account number (IBAN) (Numer konta)
  • Bank transfer title (Tytuł przelewu bankowego)

Po kliknięciu przycisku COMPLETE YOUR ORDER (ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE) otrzymasz wiadomość e-mail. Kolejnym krokiem jest dokonanie płatności w banku przy użyciu wszystkich danych, które otrzymałeś w e-mailu. Ewentualne dodatkowe opłaty zależą od twojego banku.

Zakup za pomocą karty kredytowej
Po wybraniu opcji CREDIT CARD (KARTA KREDYTOWA), wprowadź wszystkie dane aktywnej karty bankowej i naciśnij przycisk PAY (ZAPŁAĆ). Przelew zostanie zrealizowany, a po zakończeniu procesu zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę zrealizowanej płatności. Otrzymasz również potwierdzenie na adres e-mail oraz w programie bankowym.

Zakup za pomocą Google Pay
Po wybraniu opcji Google Pay, kliknij PAY NOW (ZAPŁAĆ TERAZ). Spowoduje to wyświetlenie okna, w którym należy wprowadzić dane aktywnej karty bankowej zgodnie z instrukcją Google Pay. Po zakończeniu procesu zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę zrealizowanej płatności. Otrzymasz również potwierdzenie na adres e-mail oraz w programie bankowym.

Zakup za pomocą $TECRA
Po kliknięciuj BUY TOKEN (KUP TOKEN) wybierz inwestycję z użyciem $TECRA oraz liczbę tokenów, którą chcesz otrzymać. Po kliknięciu BUY (KUP) zostaniesz przekierowany na następną stronę. Możesz zrezygnować z zakupu, naciskając przycisk CANCEL (ANULUJ), lub kontynuować operację, naciskając przycisk NEXT STEP (NASTĘPNY KROK). Na następnej stronie znajdują się dwa przyciski: BACK (WSTECZ), powodujący powrót do poprzedniej strony i COMPLETE THE ORDER (REALIZUJ ZAMÓWIENIE), potwierdzający zakup. Po zakończeniu procesu zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę zrealizowanej płatności. Otrzymasz również potwierdzenie na adres e-mail oraz w programie bankowym.

Przy zakupie tokenów projektu za $TECRA otrzymujesz 5% zniżki.

Zakup za pomocą $USDT
Składa się z tych samych kroków, co zakup za pośrednictwem $TECRA. Jednak w tym przypadku koszt tokena będzie taki sam, jak w przypadku zakupu za pośrednictwem FIAT.

Zakup tokenów dla posiadaczy kont premium

  • 10% zniżki przy zakupie tokenów za pośrednictwem FIAT i $USDT
  • 15% zniżki przy zakupie tokenów za pośrednictwem $TECRA

Po wykonaniu tych instrukcji tokeny projektu zostaną dodane do twojego portfela i będziesz mógł czerpać zyski ze swojej inwestycji.

Przygotowaliśmy również krótki tutorial, który pokazuje cały proces zakupu tokenów projektów, znajdziesz go tutaj :)

Telegram: https://t.me/tecracoinio|
Website:
https://tecra.space
Facebook:
https://www.facebook.com/tecracoin/
Twitter:
https://twitter.com/TecraCoin
Discord:
https://discord.com/invite/wA9Cpkd
Instagram:
https://www.instagram.com/tecracoin/?hl=pl
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCJXo9dzVn-R7lphyNa-jVsg

Mail: marketing@tecra.space

--

--

--

Crowdfunding Hub for High-tech Start-ups 🌎 Investing based on #blockchain technology with fundraising as a service. https://tecra.space/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tecra Space

Tecra Space

Crowdfunding Hub for High-tech Start-ups 🌎 Investing based on #blockchain technology with fundraising as a service. https://tecra.space/

More from Medium

Adoption in January 2022

8IGH Brings the World’s First Community Controlled Professional Basketball Team to Atlanta

Keepin’ TABS: January 5, 2022

Staying Safe *Newcomers* for DEEKAYVERSE